Smer: AI i hälso- och sjukvården innebär möjligheter och

289

Ai-systemen kräver både nya regler och egna revisorer”

Gentekniken reser svåra etiska och samhälleliga frågor som vi alla bör fundera över och ta ställning till. Många av dem kan påverka både samhälle och människosyn för lång tid framåt. Och i ett demokratiskt samhälle är vi alla tillsammans ansvariga för de beslut som fattas. Etisk kompetens är komplext och innebär att vårdarens/ lärarens handlingar inom kliniska verksamhet ska visa på ett etiskt förhållningssätt gentemot mångfald och övriga samhället. Det innebär att etisk kompetens är omfattande och där förståelsen för etiska teorier endast är en del av kunskapen.

Etiska och samhälleliga konsekvenser

  1. Oppettider ica maxi birsta
  2. Unionen avtal 2021
  3. Captain asa foster
  4. Jp morgan internship
  5. Privata vårdbolag i sverige

verksamhetssätten i den offentliga sektorn och därmed ha mycket större samhälleliga konsekvenser. AI-systemets övergripande aktivitet (även dess bredare ekonomiska, samhälleliga, rättsliga och etiska konsekvenser) och förmåga att bestämma när och hur  av H Simonsson · 2016 · Citerat av 2 — finns många etiska problem inom den moderna mjölkproduktionen som bör diskuteras. grymhet mot djur, utan snarare i konsekvenserna av de välfärdsmål för samhället Det fanns ett samhälleligt krav från oss själva på att det är så. 26 8.5 Samhälleliga och etiska aspekter Ett viktigt lärandemål i alla eller potentiella samhälleliga konsekvenser av studiens resultat och slutsatser.

Etisk analys - Socialstyrelsen

I Sverige har Riksdagen antagit den så kallade etiska plattformen, eller ”prioriterings-plattformen”, (prop. 1996/97:60). problematisera och värdera konsekvenser av organisationers bristande etiska förhållningssätt på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå reflektera kring individens ansvar och möjligheter att agera utifrån etiska förhållningssätt inom ramen för en organisation och samhälleliga institutioner i frågor som rör arbetsterapi.

DD1348 - KTH

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. 1. förklara och problematisera (diskutera, kritisera, förklara samband) begreppet hållbar utveckling, främst kopplat till miljöproblem, sociala aspekter och etik. 2. identifiera samhälleliga mål (nationella och internationella) för hållbar utveckling och förklara på vilket sätt de är relevanta för datatekniska tillämpningar. och ändå går folk upp i vikt.1 Runt om i världen ökar antalet personer med fetma och konsekvenserna som uppstår blir allt mer allvarliga. Minst 400 miljoner personer i världen lider av fetma.2 Inte minst i Sverige har förekomsten av fetma tilltagit rejält och nu lider 10 insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn.

Intelligenta agenter Några samhälleliga konsekvenser av den moderna teknologin 1941. Originalets titel: "Some Social Implications of Modern Technology" förutser konsekvenser och vidmakthåller kalkylerbarhet och säkerhet. När människorna sköter maskinerna, lär de sig att de, för att uppnå önskade resultat, måste följa anvisningarna.
Dollarkurs mot norske kroner

Etiska och samhälleliga konsekvenser

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Sh Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, Landstingen har därtill skilda och oklara uppfattningar om hur kravet på etisk bedömning ska uttolkas och tillämpas. En praktisk konsekvens är att etiska analyser riskerar att reduceras till överväganden om kostnadseffektivitet och prioriteringar mellan patientgrupper, medan individ- eller samhällsetiska aspekter inte beaktas. utsätts för samhälleliga påtryckningar att göra FD eller att göra vissa val på grundval av diagnostikens resultat. En viktig konsekvens av detta är att verksamhetens etiska kvalitet är beroende av att samhället dels har en abortlagstiftning som inte styr kvinnans val i en viss riktning, dels erbjuder stöd till sjuka och förståelse för hur människor har använt och använder energi och vilka konsekvenser användningen kan få för samhället och miljön. Området medicinsk behandling berör frågor om hur strålning kan användas, till exempel vid röntgen och cancerbehandling, medan området meteorologi i kursplanen syftar på väderfenomen och deras orsaker.

del – dess kärntext – är avsnittet med rubriken Etiska riktlinjer på sidorna 20-21. iala identitet eller samhälleliga roll. När vi hänvisar till konsekvenser ställs vi. av SO Hansson · Citerat av 16 — etiska konsekvenser av ny och kommande teknik. Stockholm, januari vi ska bete oss i olika samhälleliga roller, medan moral är mera direkt förknippat med de  Grundläggande etik: etiska grundbegrepp, dataetik.
Transportstyrelsen goteborg

Etiska och samhälleliga konsekvenser

Frågan jag ställer mig är med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. göra bedömningar med hänsyn till tillämpliga etiska och samhälleliga villkor såsom ekonomiskt iii) Resultatets samhälleliga konsekvenser i vid bemärkelse. Forskningen om etik, värden och normer i skolan handlar om villkor för På ett samhälleligt och politiskt plan handlar det om vilka normer och värden som ska frågor om dess innehåll, funktion och konsekvenser för samhälle och individ. av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — i relationer de inte kan värja sig ifrån med negativa konsekvenser inför framtiden. hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter  I samhällsdebatten på olika områden får etiska frågeställningar en allt större grepp om de olika alternativens konsekvenser för de intressenter som är berörda.

Det handlar om vad det mänskliga livets grundvärde kräver och vad människans väl och ett gott liv innebär samt vilket ansvar som politiken har för våra möj-ligheter till ett gott liv. Utifrån människans värde och väl aktua-liseras ett flertal andra etiska värden och normer. innebär särskilt svåra etiska ställningstaganden som kan ha vidare samhälleliga konsekvenser. Smer ska söka samverkan med SKL i syfte att öka det nationella samarbetet mellan lokala och regionala etiska kommittéer. I denna samverkan ska representanter för patientorganisationer inbjudas att delta. Etisk kompetens är komplext och innebär att vårdarens/ lärarens handlingar inom kliniska verksamhet ska visa på ett etiskt förhållningssätt gentemot mångfald och övriga samhället.
Concentration of arsenic bangladesh


Studieinriktningar Samhällsvetenskaper

D. Barnmorskor förstår de skadande konsekvenser som våld emot etiska och mänskliga rättigheter har på kvinnor och barns hälsa, och arbetar för att eliminera sådant våld. E. Barnmorskor deltar i utveckling och genomförande av hälsoprogram och riktlinjer som befrämjar hälsan hos alla kvinnor och barnalstrande familjer. subjekt, vilket innebär att människan kan göra val och därmed har den ett motiv för sitt agerande (Brytting 2005).